Opdrachtgevers

Passende woonvormen voor senioren in West-Friesland

logo_westfriesland_gemeentenHet onderzoek naar passende woonvormen voor senioren in West-Friesland is een actie uit het woonakkoord tussen de gemeenten in West-Friesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) en de provincie Noord-Holland.

 

Wonen en zorg op de kaartWonenenzorgopdekaart-e1575805544642

Advies-BRON ontwikkelt voor de Regio IJmond en Zuid-Kennemerland jaarlijks de regionale monitor Wonen en zorg op de kaart. Wonen en Zorg op de kaart is dé monitor van de regio Zuid-Kennemerland & IJmond ter ondersteuning van het Wonen, Welzijn en Zorgbeleid in de regio. De regio bestaat uit de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. De monitor is opgesteld in directe samenwerking tussen de gemeenten en de corporaties die actief zijn in de regio.

De monitor bevat informatie over inwoners, huishoudens, woningen en beschikbare voorzieningen. Onderdeel van de monitor is de WoonZorgwijzer. Dit instrument brengt in kaart waar mensen met een bepaalde aandoening of problematiek wonen en op welke levensdomeinen zij mogelijk beperkt worden bij het zelfstandig wonen. Hiermee is de monitor een belangrijk instrument voor de wonen & zorg professionals die in de regio werkzaam zijn. De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd.

zicht op wonen (logo 2)Wonen en zorg op de kaart is een vervolg op de huisvestingsmonitor “Zicht op Wonen”. Deze is gestart met een pilot in Beverwijk en Heemskerk. Het rapport over Heemskerk & Beverwijk 2016 – 2019 is beschikbaar. klik hier.

 

Inventarisatie zorgvastgoed. 

Het onderzoek Inventarisatie zorgvastgoed in Zuid-Kennemerland & IJmond geeft een actueel beeld van het aanwezige zorgvastgoed in de regio Zuid-Kennemerland & IJmond, door per locatie leegstand en lopende ontwikkelingen en/of transformatieprocessen omtrent zorgvastgoed in beeld te brengen. Om kansen en mogelijkheden nu en in de toekomst, voor een benutting van de locaties te benoemen. In de inventarisatie zijn alle zorgvastgoed locaties beschreven. Van alle locaties is een zorgvastgoed paspoort opgesteld inclusief foto’s.

 

Beleidsadvies

cropped-Logo_SED_transparant_web-e1565098404326buchOp dit moment ben ik werkzaam voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten) en de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED-gemeenten) als beleidsmedewerker Wonen. Ik schrijf de woonvisie, maak prestatieafspraken met corporaties, vertegenwoordig de gemeenten in de regio en geef vorm aan het woonbeleid.

 

haarelmmermeer

Hiervoor was ik onder andere beleidsmedewerker voor de gemeente Opmeer (o.a. subsidies & wonen, welzijn zorg).  In de  Haarlemmermeer als beleidsmedewerker (Interim) Wonen & Gebiedsontwikkeling. In Haarlemmerliede  onder andere ambtelijk vertegenwoordiger in de regio Zuid-Kennemerland & IJmond en coördinator van het thema Onderzoek (Wonen) in deze regio. Daarnaast accounthouder voor de bibliotheek en betrokken bij diverse onderwerpen binnen het sociaal domein in de Haarlemmermeer.

 

foot_logo_haarlem_2018

Ik ondersteun de gemeente Haarlem regelmatig als beleidsmedewerker (Interim) Wonen bij:

 • Organiseren van de Haarlemse plancapaciteit;
 • Organisatie van de werkgroep nieuwbouw met de corporaties;
 • Adviseren van de raad over het woningbouwprogramma en de nieuwe woonvisie;
 • Bijdragen aan citydeals/proeftuinen.

 

Tot 31 december 2016 in opdracht van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliedebeleidsadviseur Wonen & Sociale Domein. Ik ben verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid, o.a. voor statushouders. Daarnaast betrokken bij het sociaal domein: Wmo en de Jeugdzorg, preventief beleid (nota preventief jeugdbeleid) en de transformatie. Maar zoals bij vele kleine gemeenten ook betrokken bij diverse andere welzijn thema’s als sport en het subsidiebeleid.

 

HeemskerkVoor de gemeente Heemskerk actief met het woonbeleid. Na het opstellen van een nieuwe Woonvisie en de huisvestingsverordening, ben ik gevraagd om de opzet van een betaalbaarheidsmonitor wonen uit te werken. Daarnaast organiseer ik de interne inspiratiebijeenkomst over Wonen in Heemskerk 2040

 

Werkzaamheden vanuit vorige werkgevers

 • Kennismakelaar Kenniscentrum Wmo en Wonen. Vanuit DSP-groep, in opdracht van de Provincie Noord-Holland.
 • Voorzitter kenniskring sociale wijkteams in gemeenten met kleine kernen.
 • Evaluatie van het woonoverlastbeleid van de gemeente Rotterdam. Evaluatie van het huidige beleid om woonoverlast in de gemeente Rotterdam tegen te gaan. Het formuleren van verbetervoorstellen.
 • Procesbegeleider AWBZ & Jeugdzorg (2013) in de regio Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.
 • Programmamanager Transitie AWBZ Voor de regio Kop van Noord-Holland.
 • Onderzoek naar de effecten van het Vernieuwd Welzijnsbeleid in Amsterdam Oost.
 • Onderzoek naar eenzaamheid in Amsterdam-zuid.
 • Adviseur Welzijn Nieuwe Stijl, O.a. Meppel, Schoonhoven. Trainer Welzijn Nieuwe Stijl: ketensamenwerking en netwerksturing.
 • Projectleider onderzoek naar de Pedagogische Civil Society In opdracht van ZonMw.

Interim opdrachten:

 • Gemeente Hoorn: Projectleider Wmo (o.a. accountmanager voor sociaal kompas, OGGZ en beschermd wonen)
 • Regio West-Friesland, in totaal negen gemeenten: Projectleider Mantelzorg, onderzoek naar vraag- en aanbod mantelzorgers en realiseren vernieuwd ondersteuningsaanbod mantelzorgers
 • Gemeente Opmeer: Projectleider WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg), Realiseren Wijksteunpunt en Projectleider Wmo.
 • Gemeente Medemblik: Opstellen nota Jeugd en Onderwijs (incl. vormgeven nieuw beleid)